الکتروپمپ های دوپروانه پنتاکس مونتاژ ایران

۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان۴۰,۳۳۵,۰۰۰ تومان

جهت استعلام موجودی ارسال نوع و مدل کالا پیامک/شبکه های اجتماعی

۰۹۱۷۲۴۵۰۱۱۸

تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

قیمت همکار ریال نام کاال
ارسال از انبار تهران
۲۰۴۸۸۰۰۰ پنتاکس کوچک———=)PM45=(IR
۲۸۰۸۰۰۰۰ پنتاکس ۶۱ متری——=)PM80=(IR
۳۲۵۵۲۰۰۰ پنتاکس بشقابی—=)CM100/00=(IR
۳۷۴۴۰۰۰۰ پنتاکس بشقابی—=)CM100/01=(IR
۱۰۸۹۹۲۰۰۰ پنتاکس ۳ فاز=)CMT314/01 = ( IR
۲۱۳۹۲۸۰۰۰ پنتاکس ۳فاز—— )CMT400= ( IR
۳۷۴۴۰۰۰۰ پنتاکس جتی-CAM100/00=(IR)=-1HP
۷۲۳۸۴۰۰۰ پنتاکس دوپروانه-=)CB100/00=(IR
۸۰۶۰۰۰۰۰ پنتاکس دوپروانه-=)CB100/01=(IR
۹۹۵۲۸۰۰۰ پنتاکس دوپروانه-=)CB160/00=(IR
۹۶۰۹۶۰۰۰ پنتاکس دوپروانه=)CBT160/00=(IR
۱۱۱۸۰۰۰۰۰ پنتاکس دوپروانه-=)CB160/01=(IR
۱۰۸۹۹۲۰۰۰ پنتاکس دوپروانه=)CBT160/01=(IR
۱۱۰۹۶۸۰۰۰ پنتاکس دوپروانه-=)CB210/00=(IR
۱۰۶۴۹۶۰۰۰ پنتاکس دوپروانه=)CBT210/00=(IR
۱۲۴۲۸۰۰۰۰ پنتاکس دوپروانه-=)CB210/01=(IR
۱۱۹۰۸۰۰۰۰ پنتاکس دوپروانه=)CBT210/01=(IR
۱۷۴۳۰۴۰۰۰ پنتاکس دوپروانه-=)CB310/00=(IR
۱۰۸۲۶۴۰۰۰ پنتاکس دوپروانه=)CBT310/00=(IR
۱۸۵۶۴۰۰۰۰ پنتاکس دوپروانه-=)CB310/01=(IR
۱۲۱۴۷۲۰۰۰ پنتاکس دوپروانه=)CBT310/01=(IR
۲۳۱۰۸۸۰۰۰ پنتاکس دوپروانه-=)CB400/00=(IR
۲۱۶۴۲۴۰۰۰ پنتاکس دوپروانه=)CBT400/00=(IR
۲۴۹۴۹۶۰۰۰ پنتاکس دوپروانه-=)CB400/01=(IR
۲۳۶۲۸۸۰۰۰ پنتاکس دوپروانه=)CBT400/01=(IR
۲۲۵۱۶۰۰۰۰ پنتاکس دوپروانه=)CBT600/00=(IR
۲۴۲۹۴۴۰۰۰ پنتاکس دوپروانه=)CBT600/01=(IR
۲۷۶۷۴۴۰۰۰ پنتاکس دوپروانه=)CBT751/00=(IR
۲۹۴۲۱۶۰۰۰ پنتاکس دوپروانه=)CBT751/01=(IR
۴۰۳۳۱۲۰۰۰ پنتاکس دوپروانه—=)CBT800=(IR
۴۲۹۸۳۲۰۰۰ پنتاکس دوپروانه–=)CBT1000=(IR
۴۷۴۰۳۲۰۰۰ پنتاکس دوپروانه–=)CBT1250=(IR
۴۸۵۵۷۶۰۰۰ پنتاکس دوپروانه )CBT1500/01=(IR
۶۸۶۴۰۰۰۰ پنتاکس ——) INOX100/60=( IR
۹۰۲۷۲۰۰۰ پنتاکس۲اینچ۱٫۵اسب=)CS150/2=(IR
۹۲۴۵۶۰۰۰ پنتاکس ۲اینچ ۲اسب=)CS200/2=(IR
۹۰۱۶۸۰۰۰ پنتاکس۲اینچ۲اسب=)CST200/2=(IR
۱۵۸۹۱۲۰۰۰ پنتاکس۳ اینچ۲اسب=)CS200/3-=(IR
۱۷۸۱۵۲۰۰۰ پنتاکس۳ اینچ۳اسب=)CS300/3-=(IR
۱۶۳۴۸۸۰۰۰ پنتاکس ۳ اینچ ۳ اسب =)CST300/3 (
۱۰۲۸۵۶۰۰۰ پنتاکس دو پروانه =)MB200/00=(IR
۱۴۱۱۲۸۰۰۰ پنتاکس لول بلند = )CAB300/01=(IR
۱۰۸۴۷۲۰۰۰ پنتاکس ارتفاع باال-=)CH160=(IR
۱۱۳۲۵۶۰۰۰ پنتاکس ارتفاع باال-=)CH210=(IR
۱۰۷۶۴۰۰۰۰ پنتاکس ارتفاع باال=) CHT 210 = ( IR
۱۹۸۶۴۰۰۰۰ پنتاکس ارتفاع باال -=) CH310= (
۱۱۰۰۳۲۰۰۰ پنتاکس ارتفاع باال =) CHT 310 =( IR
۲۴۱۸۰۰۰۰۰ پنتاکس ارتفاع باال =) CHT550=( IR
۱۰۵۲۴۸۰۰۰ پنتاکس استخری=) WINNER100M=(
۱۰۸۶۸۰۰۰۰ پنتاکس استخری -=)WINNER150M=( IR
۱۳۵۲۰۰۰۰۰ پنتاکس استخری -=)WINNER200M= (
۱۵۸۶۰۰۰۰۰ پنتاکس استخری =) WINNER300M=(IR
۱۲۵۶۳۲۰۰۰ پنتاکس طبقات تکفازU5-180/6-IR
۱۴۱۱۲۸۰۰۰ پنتاکس طبقاتی تکفاز U5-200/7-IR
۱۳۵۹۲۸۰۰۰ پنتاکس طبقاتی ۳فاز U5-200/7T-IR
۱۸۴۴۹۶۰۰۰ پنتاکس طبقاتی تکفاز U7-300/6-IR
۱۲۸۸۵۶۰۰۰ پنتاکس طبقات ۳ فازU7-300/6T-IR
۲۱۷۱۵۲۰۰۰ پنتاکس طبقاتی تکف U5V-300/10-IR
۱۷۲۹۵۲۰۰۰ پنتاکس طبقات ۳ فاز U5V-300/10T-IR
۲۱۲۵۷۶۰۰۰ پنتاکس طبقات ۳ فازU5V-350/11T-IR
۲۶۰۰۰۰۰۰۰ پنتاکس طبقات ۳ فازU5SV-280/9T-IR
۲۷۶۵۳۶۰۰۰ پنتاکس طبقات ۳ فازU5SV-300/10T-IR
۲۹۰۷۸۴۰۰۰ پنتاکس طبقات ۳ فازU7SV-350/7T-IR
۳۱۴۶۰۰۰۰۰ پنتاکس طبقات ۳ فازU7SV-400/8T-IR
۱۶۸۴۸۰۰۰۰ پنتاکس طبقاتی تکفاز U5V-250/8- IR
۲۹۰۲۶۴۰۰۰ پنتاکس طبقات ۳ فازU18SV-400/4T-IR
۲۳۰۷۷۶۰۰۰ پنتاکس طبقات تکفازU5V-350/11-IR
۱۷۷۵۲۸۰۰۰ پنتاکس طبقات ۳ فازU7-350/7T-IR
۱۲۶۸۸۰۰۰۰ پنتاکس طبقات ۳ فازU9-250/5T-IR
۳۴۹۶۴۸۰۰۰ پنتاکس۳فاز——CM32-200B=IR
۲۶۴۰۵۶۰۰۰ پنتاکس۳فاز——CM32-200C=IR
۵۲۱۵۶۰۰۰۰ پنتاکس۳فاز——CM32-250B-IR
۲۵۶۹۸۴۰۰۰ پنتاکس۳فاز——CM40-160A=IR
۳۶۹۹۲۸۰۰۰ پنتاکس۳فاز——CM40-200A-IR
۳۵۱۰۰۰۰۰۰ پنتاکس ۳ فاز —– CM40-200B -IR
۵۱۳۲۴۰۰۰۰ پنتاکس ۳ فاز —– CM40-250B -IR
۳۶۷۶۴۰۰۰۰ پنتاکس۳فاز-CM50-160A-IR
۳۴۹۶۴۸۰۰۰ پنتاکس۳فاز-CM50-160B-IR
۹۸۳۸۴۰۰۰ پنتاکس خطیPIL40-125/0.25-IR —–4
۱۰۰۸۸۰۰۰۰ پنتاکس خطیPIL40-125/0.37-IR —–4
۱۰۲۹۶۰۰۰۰ پنتاکس خطیPIL40-125/05-IR —–4
۱۱۷۸۳۲۰۰۰ پنتاکس خطی PIL40-125/11-IR ……2
۱۲۱۲۶۴۰۰۰ پنتاکس خطی PIL40-125/15-IR ……2
۱۳۲۷۰۴۰۰۰ پنتاکس خطیPIL40-125/22-IR………….2
۱۴۶۴۳۲۰۰۰ پنتاکس خطی PIL40-125/30- IR —- 2
۱۰۹۸۲۴۰۰۰ پنتاکس خطی PIL40-160/05- IR —- 4
۱۲۴۶۹۶۰۰۰ پنتاکس خطی PIL40-160/07-IR—-4
۱۳۹۵۶۸۰۰۰ پنتاکس خطی PIL40-160/22-IR ……2
۱۷۷۳۲۰۰۰۰ پنتاکس خطی PIL40-160/40-IR ……2
۲۰۴۷۷۶۰۰۰ پنتاکس خطی PIL40-160/55-IR ……2
۱۳۰۴۱۶۰۰۰ پنتاکس خطیPIL40-200/07-IR——4
۱۴۱۸۵۶۰۰۰ پنتاکس خطیPIL40-200/11-IR………4
۲۰۹۳۵۲۰۰۰ پنتاکس خطی PIL40-200/55-IR ……2
۲۱۵۰۷۲۰۰۰ پنتاکس خطی PIL40-200/75-IR ……2
۱۵۵۵۸۴۰۰۰ پنتاکس خطیPIL40-250/11-IR………4
۱۶۲۴۴۸۰۰۰ پنتاکس خطیPIL40-250/15-IR………4
۱۷۵۰۳۲۰۰۰ پنتاکس خطی PIL40-250/22-IR ……4
۱۸۵۳۲۸۰۰۰ پنتاکس خطیPIL40-250/30-IR………4
۱۰۰۶۷۲۰۰۰ پنتاکس خطی PIL50-125 /0.25-IR —–4
۱۰۱۸۱۶۰۰۰ پنتاکس خطی PIL50-125 /0.37-IR —–4
۱۰۶۳۹۲۰۰۰ پنتاکس خطی PIL50-125 /05-IR —–4
۱۵۱۰۰۸۰۰۰ پنتاکس خطی PIL50-125/30-IR ……2
۱۷۵۰۳۲۰۰۰ پنتاکس خطیPIL50-125/40-IR………2
۱۱۴۴۰۰۰۰۰ پنتاکس خطی PIL50-160/05-IR ……4
۱۳۰۴۱۶۰۰۰ پنتاکس خطی PIL50-160/07-IR ……4
۱۴۱۸۵۶۰۰۰ پنتاکس خطی PIL50-160/11-IR ……4
۱۵۹۰۱۶۰۰۰ پنتاکس خطی PL50-160/30-IR— 2
۱۸۱۸۹۶۰۰۰ پنتاکس خطیPIL50-160/40-IR………2
۲۱۰۴۹۶۰۰۰ پنتاکس خطی PIL50-160/55-IR—-2
۱۳۳۸۴۸۰۰۰ پنتاکس خطی PIL50-200/07-IR—–4
۱۴۴۱۴۴۰۰۰ پنتاکس خطی PIL50-200/11-IR—–4
۱۵۱۰۰۸۰۰۰ پنتاکس خطیPIL50-200/15-IR………….4
۱۶۴۷۳۶۰۰۰ پنتاکس خطی PIL50-200/22-IR ……4
۱۸۵۳۲۸۰۰۰ پنتاکس خطیPIL50-200/40-IR………4
۲۱۱۶۴۰۰۰۰ پنتاکس خطیPIL50-200/55-IR………4
۱۸۵۳۲۸۰۰۰ پنتاکس خطی PIL50-200/40-IR ……2
۲۱۹۶۴۸۰۰۰ پنتاکس خطی
۳۱۳۴۵۶۰۰۰ پنتاکس خطی PIL50-200/110-IR ……2
۱۶۳۵۹۲۰۰۰ پنتاکس خطی PIL50-250/15-IR ……4
۱۷۶۱۷۶۰۰۰ پنتاکس خطی PIL50-250/22-IR—-4
۱۸۶۴۷۲۰۰۰ پنتاکس خطی
۱۱۰۹۶۸۰۰۰ پنتاکس خطی PIL65-125/05-IR ……4
۱۲۵۸۴۰۰۰۰ پنتاکس خطی PIL65-125/07-IR ……4
۸۹۸۵۶۰۰۰ پنتاکس خطی PIL65-125/15-IR ……4
۱۶۷۰۲۴۰۰۰ پنتاکس خطی PIL65-125/22-IR ……4
۱۴۰۷۱۲۰۰۰ پنتاکس خطیPIL65-125/22-IR………2
۲۰۵۹۲۰۰۰۰ پنتاکس خطی PIL65-125/55-IR ……2
۱۴۴۱۴۴۰۰۰ پنتاکس خطیPIL65-160/11-IR………….4
۱۵۱۰۰۸۰۰۰ پنتاکس خطیPIL65-160/15-IR………4
۱۸۵۳۲۸۰۰۰ پنتاکس خطیPIL65-160/40-IR………2
۲۲۰۷۹۲۰۰۰ پنتاکس خطی
۱۵۵۵۸۴۰۰۰ پنتاکس خطی PIL65-200/15-IR—-4
۱۶۹۳۱۲۰۰۰ پنتاکس خطی PIL65-200/22-IR ……4
۱۸۵۳۲۸۰۰۰ پنتاکس خطی PIL65-250/22-IR ……4
۱۹۴۴۸۰۰۰۰ پنتاکس خطی PIL65-250/30-IR ……4
۲۱۳۹۲۸۰۰۰ پنتاکس خطی PIL65-250/40-IR ……4
۱۵۲۱۵۲۰۰۰ پنتاکس خطیPIL80-160/11-IR………4
۱۵۹۰۱۶۰۰۰ پنتاکس خطی PIL80-160/15-IR—–4
۱۷۳۸۸۸۰۰۰ پنتاکس خطی PIL80-160/22-IR ……4
۲۲۱۹۳۶۰۰۰ پنتاکس خطی PIL80-160/55-IR ……2
۲۲۷۶۵۶۰۰۰ پنتاکس خطی PIL80-160/75-IR ……2
۱۸۸۷۶۰۰۰۰ پنتاکس خطی PIL80-200/30-IR ……4
۲۰۵۹۲۰۰۰۰ پنتاکس خطی PIL80-200/40-IR—-4
۲۲۶۵۱۲۰۰۰ پنتاکس خطی PIL80-250/40-IR—-4
۲۴۳۶۷۲۰۰۰ پنتاکس خطی PIL80-250/55-IR ……4
۲۸۹۴۳۲۰۰۰ پنتاکس خطی PIL80-250/75-IR—-4
۱۶۸۱۶۸۰۰۰ پنتاکس خطی PIL100-160/15-IR—-4
۱۹۳۳۳۶۰۰۰ پنتاکس خطی PIL100-160/30-IR ……4
۲۲۴۲۲۴۰۰۰ پنتاکس خطی PIL100-200/40-IR—–4
۲۴۲۵۲۸۰۰۰ پنتاکس خطی PIL100-200/55-IR—–4
۳۰۴۳۰۴۰۰۰ پنتاکس خطی

پمپ های خانگی pm45 محیطی, cm100 بشقابیcam100 جتی طبقه چهارم تک واحدی ،
cb160یک و نیم اسب مناسب آپارتمان
تا سه طبقه
,
مناسب آپارتمان تا چهار طبقه
دو پروانه دو اسب cb210
،
کد ۰۱ دنده برنج
کد ۰۰ دنده باکالیت یا پلاستیک فشرده
، t سه فاز
cs200 : دو۲ اینچ
cs300: سه اینچ
۲/ : دو ۲ اسب
۳/: سه اسب

توضیحات

الکتروپمپهای سانتریفیوژ دوپروانه سری cb پنتاکس

حداکثر آبدهی: m³/h 36
حداکثر فشار : m 98.7
حداکثر توان : kW 11
کلاس عایق بندی : F
درجه حفاظت: IP44
جنس بدنه پمپ و واسطه: چدن ریخته گری
جنس پروانه :برنج یا نوریل
جنس شفت:
استینلس استیل تا CB100 (AISI416) بالا تراز BC100(AISI303)
حداکثر دمای سیال: ( ۵۰) درجه سانتیگراد ( برای پروانه نوریل ۹۰) درجه سانتیگراد برای پروانه برای برنجی
کاربرد: ابرسانی آبیاری باغبانی و ساختمانی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “الکتروپمپ های دوپروانه پنتاکس مونتاژ ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + پانزده =

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…