مشخصات آب

اولین قدم در راه آبرسانی ساختمان ها ، تأمین آب سالم و بهداشتی است . کنترل کیفیت آب از نظر املاح محلول ، رنگ ، بو و مزه و باکتری‌های موجود در آن از لحاظ بهداشتی واحد اهمیت حیاتی است.
مشخصات آب _ این مشخصات را می توان به سه دسته فیزیکی ، شیمیایی و ارگانیک تقسیم نمود:
۱_ مشخصات فیزیکی : ویژگی های از قبیل دما ، رنگ و تیرگی ، بو و مزه
تیرگی آب که مربوط به گل و لایه معلق در آن است در سیستم آمریکایی بر حسب قسمت در میلیون ppm مواد معلق در آب که معادل میلی گرم در لیتر می باشد بیان می گردد.
تیرگی مناسب برای آب معمولاً ۵ppm است.
۲_ مشخصات شیمیایی :
خواص شیمیایی آب مصرفی از نظر میزان سختی ، درجه اسیدی pH ، مقدار آهن و منگنز و سایر فلزات ، با تکنیک های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار می گیرد. مقدار کل فلزات موجود در آب نباید از ۱۰۰۰ ppm و در بعضی از موارد از ۵۰۰ ppm تجاوز نماید.
مثلاً صابون در آبی که سختی آن زیاد باشد خوب کف نمی کنند و لذا مصرف آن بیشتر می شود.
میزان کربنات کلسیم آب باید کمتر از ۱۵۰ppm باشد. از طرفی دیگر آبی که کمتر از ۳۰ppm باشد برای آشامیدن چندان گوارا نیست.
عدد pH برابر ۷ طبیعی است کمتر از آن اسیدی و بیشتر قلیایی.
۳_ خواص ارگانیک :
در آبهای طبیعی همواره تعداد بسیاری موجودات تک سلولی از قبیل انواع باکتری ، پلانکتون و جلبک زندگی می کنند که برخی از آنها می توانند موجب انواع بیماریهای عفونی در انسان یا حیوان باشند .
منبع : محاسبات تاسیسات ساختمان ، مهندس سید مجتبی طباطبایی
۱۱۸tasisat.ir